Tiểu khu Nadyne Gardens

/
Tiểu khu rộng 5.4 ha bao gồm 177 “ngôi nhà trong công…